IMG
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Czech POINT

Czech POINT

Na Obecním úřadě v Dolní Olešnici je od ledna 2009 zprovozněna nová sllužba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vzrtahu občan - veřejná správa.

Na pracovištích označených logem Czech POINT lze od ledna 2009 získat ověřené výstupy z inforamčních systému veřešjné správy (ISVS), a to z :

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví

Obchodního rejstříku - úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Bodového systému řidičů

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Insolvenčního rejstříku

Autorizovaná konverze dokumentů

Datové schránky

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

Vstupní údaje

Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Pro získání výstupů z rejstříků musí žadatel udat jednoznačné identifikátory. Na jejich základě je možné ověřený výstup vydat. Ověřující úřrad může podle svých možností pomoci žadateli s vyhledáním identifikátorů pomocí běžně dostupných webových rozhraní jednotlivých registrů.

Registr živnostenského podnikání  ... identifikátor: IČ

Obchodní rejstřík ... identifikátor:  IČ

Katastr nemovitostí :

  •  při vyhledání podle listu vlastnictví jsou identifikátory: Katastrální území, číslo listu vlastnictví
  • při vyhledání podle seznamu nemovitostí jsou identifikátory :

- seznam parcel: Katastrální území, Kmenové číslo, Poddělní čísla

- seznam budov: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, č.p.

- seznam jednotek: Katastrální území, Část obce, Typ budovy,č.p., číslo jednotky

Rejstřík trestů ... žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo

Bodový systém ... žadatel musí mít platný doklad totožnosti

Služba Czech POINT není určená k nahlížení do registrů, ale poouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je žadatel seznámen s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. 

Poplatky

Ověřovací doložka se nezpoplatňuje ani v případě, že je vyhotovena na zvlášním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena. Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.

Platba probíhá v hotovosti na pracovišti Czech POINT. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se vybírá správní poplatek takto:

* Registr živnostenstého podnikání

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku

* Obchodní rejstřík

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku

* Katastgr nemovitostí

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku

* Bodový systém

50,- Kč za výpis z bodového systému

* Rejstřík trestů

100,- Kč za výpis z rejstříku trestů