mapa

Fulltextové vyhledávání

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dolní Olešnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Olešnice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola v Dolní Olešnici

Jednotka požární ochrany V

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dolní Olešnice
  Dolní Olešnice 39
  543 71 Hostinné

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dolní Olešnice
  Dolní Olešnice 39
  543 71 Hostinné

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po 9,00 - 12,00   13,00 - 17,00

          St 9,00 - 12,00    13,00 - 15,00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 499 441 518

          mobilní telefon: 724 180 081

 • 4.5 Čísla faxu

  499441518

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.dolniolesnice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna 

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny dolniolesnice@quick.cz

  - zasláním do datové schránky obce ptzb38b

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

   

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1303698359/0800 - místní a správní poplatky

Číslo účtu:  19-1303698359/0800 - platby za vodné a stočné, platby z nájemních smluv, platby z vydaných faktur

6. IČ

00580171

7. DIČ

CZ00580171

8. Dokumenty

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). 
Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu,                            doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
   • osobně v kanceláři obecního úřadu Dolní Olešnice
    • poštou na adresu: Obecní úřad Dolní Olešnice, Dolní Olešnice čp.39, 543 71 Hostinné
   • elektronicky na adresu dolniolesnice@quick.cz
    • prostřednictvím datové schránky: ptzb38b
Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb.
Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb

Obecně:
Proti rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Olešnice lze podat odvolání prostřednictvím obecního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon [např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů] nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu.
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Odvolání učiněné písemně lze podat:
  • poštou na adresu: Obecní úřad Dolní Olešnice, Dolní Olešnic čp.39, 543 71 Hostinné
  • osobně na podatelně Městského úřadu Hostinné
Ústní odvolání lze podat do protokolu u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

Přiznání k místnímu poplatku ze psa

Odhlášení psa z evidence OÚ

Přiznání poplatkové povinnosti - odpady

Ohlášení tomboly

Splátkový kalendář

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Potvrzení ošetřujícího lékaře

Žádost o prodej pozemku

Žádost o pronájem nebytových prostor

Žádost o pronájem pozemku

Žádost o přidělení bytu

Čestné prohlášení žadatele o byt

Žádost o splátkový kalendář na nájem a služby

Žádost o ukončení nájmu bytu

Žádost o přihlášení osoby do bytu

Žádost o převedení nájmu hrobu

Oznámení o umístění včelstev

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o veřejnou finanční podporu

Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce

Čestné prohlášení žadatele o podporu

Čestné prohlášení žadatele o VFP

Vyúčtování podpory

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva dle zakona 106/1999 za rok 2014.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2015.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2016.doc

Vyrocni zprava dle zakona 106/1999 za_rok 2017.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2018.doc

Výročni zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2019.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2020.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2021.doc

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: