mapa

Fulltextové vyhledávání

Czech POINT

Na Obecním úřadě v Dolní Olešnici je od ledna 2009 zprovozněna nová sllužba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vzrtahu občan - veřejná správa.

Na pracovištích označených logem Czech POINT lze od ledna 2009 získat ověřené výstupy z inforamčních systému veřešjné správy (ISVS), a to z :

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví

Obchodního rejstříku - úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Bodového systému řidičů

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

VSTUPNÍ   ÚDAJE

Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Pro získání výstupů z rejstříků musí žadatel udat jednoznačné identifikátory. Na jejich základě je možné ověřený výstup vydat. Ověřující úřrad může podle svých možností pomoci žadateli s vyhledáním identifikátorů pomocí běžně dostupných webových rozhraní jednotlivých registrů.

Registr živnostenského podnikání  ... identifikátor: IČ

Obchodní rejstřík ... identifikátor:  IČ

Katastr nemovitostí :

  •  při vyhledání podle listu vlastnictví jsou identifikátory: Katastrální území, číslo listu vlastnictví
  • při vyhledání podle seznamu nemovitostí jsou identifikátory :

- seznam parcel: Katastrální území, Kmenové číslo, Poddělní čísla

- seznam budov: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, č.p.

- seznam jednotek: Katastrální území, Část obce, Typ budovy,č.p., číslo jednotky

Rejstřík trestů ... žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo

Bodový systém ... žadatel musí mít platný doklad totožnosti

Služba Czech POINT není určená k nahlížení do registrů, ale poouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je žadatel seznámen s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. 

POPLATEK

Ověřovací doložka se nezpoplatňuje ani v případě, že je vyhotovena na zvlášním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena. Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.

Platba probíhá v hotovosti na pracovišti Czech POINT. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se vybírá správní poplatek takto:

* Registr živnostenstého podnikání

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku

* Obchodní rejstřík

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku

* Katastgr nemovitostí

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku

* Bodový systém

50,- Kč za výpis z bodového systému